top of page

TigsikTigsik ko ining mga tinanom na nagbuburak

Sa nakaaging okasyon an naubos pahingurag

Ta ipig-atang, ipigregalo sa mga pinapadangat

Masakit kun si agom dai padaba, daing burak


Tigsik ko man an mga babaying paralaklak

Kaya kan ibinakal kan agom nin mga burak

Imbes magpasalamat ay biyo ining ipigrabag

Igwa nang hamlian ta an gusto nanggad arak


Tigsik ko man an mga lalaking nakakapongot

Na an trato sa agom sa marigsok asin maraot

Sa aldaw nin mga puso sa piday nakasurapot

Pag-uli sa agom imbes burak, an itinao suntok


Tigsik ko man an ugali kan iba sa mga Pilipino

Gurano pa kabuot, karahay kan sa imong gibo

Igwa pa giraray masasabi, komentaryo sa imo

An makatorotreste kun puro na sana negatibo


Tigsik ko ining mga nagsasakit asin nagtitios

Dawa an mga inaagihang sakit dai natatapos

Alagad dai nawawaran nin pagtubod sa Diyos

Na maabot an panahon maginhawa an gabos

Comentarios


bottom of page