top of page

TigsikTigsik ko ngunyan an ibang mga pulitiko

Na ginagamit an pwersa, badil, sentabo

Tanganing dai matukal sa indang pwesto

Kaya pinapara mga kalaban kan mga iniho


Tigsik ko an iba sa mga magurang ngunyan

Pinababayaan na kan maririgsok na kaakian

Ta nauungis, nauuyam na daa sa pag-ataman

An nag-ataman sa inda iyo nang ikinauuyam


Tigsik ko kun igwa sa mga mahal ta sa buhay

An nawawara, talagang makulugon sa tunay

Orog kun namumutan, padangat na marhay

Pagmundo labi-labi sa pagluha dai masaway


Tigsik ko man ining mga pusikit na paragadan

Mga hitman na binabayadan para manggadan

Garong dai na lamang sinda nin kinatatakutan

Kaya rampante na naman, garadanan ngunyan


Tigsik ko kaidto an uso na talagang nakasusupog

Ibang superbisor sa eskwelahan, mahilig sa bilog

Ugma kun sa paglibot may bilog nang nakatindog

Mga paratukdo pipaglabog pa sa uma nin talusog


Comments


bottom of page