top of page

TigsikTigsik ko an kadaklan ngunyan baga

Na igwa nang dipirensya an mga mata

An kaseselfon kaya iyong iatuman sana

Sa magdamlag, maghapon ay abaaa na


Tigsik ko an mga tawong nakakapongot

Ata gusgos na kaniguan pang katitiktok

Pahiwid-hiwid pa kan makulog na lobot

Paghiling sa lalawgon biyo nang kururot


Tigsik ko, mga aki ngunyan na kaurag na

Maisog pa sa magurang sa hilingon sana

Garo si magurang na uminulpot sa inda

Ta kun makasimbag ta makaurag talaga


Tigsik ko ining mga gurang na o guragod

Kadaklan na namamati makulog an tuhod

Ta dai na nabobolong an inaapod na gout

Dai na makarabas, kaya na nagpopongot


Tigsik ko man ining mga estudyante baga

Na nakakagiromdom sa paratukdo ninda

Dawa paminsan-minsan, nakakabisita pa

Kaya an mga maestro, maestra nauogma

Comentários


bottom of page