top of page

TigsikTigsik ko kun bagyo kaya malipot talaga

Pwerting mirindalan ta iyo an mga duma

Kamote, kamoting kahoy o batag na saba

May mainit na kape,tsokolate,kontento na


Tigsik ko man ini bagang kaogmahan ta

Bako man ta gabos na gusto ta nakukua

Kundi nakokontento na kun ano igwa kita

Dai na magparahanap kan dai man kaya


Tigsik ko tanganing buhay ta maghalawig

Likayan ta an mga puro na sana paghadit

Tanganing dai maapektaran an pag-iisip

Ta tibaad madagusan na kitang maturik


Tigsik ko an mga dapat ipagpasalamat ta

Sa kada pagkaaga, napapagmata pa kita

kadakol kan, paghukragong nadagusan na

May burarat an mga mata, nakanganga pa


Tigsik ko tanganing dakol an magin amiga

An dapat palan pirming magpautang sana

Alagad kun gustong golping kaanggutan ka

Sa mga pinautang mo maningil ka na talaga

Comments


bottom of page