top of page

TigsikTigsik ko ngunyan an mga pasluon na Pinoy

Na mga parapalod kan puon nin mga kahoy

Dai nang nasisirungan sinda Neneng, Nonoy

Asin mga gamgam na biyong nagtuturutaghoy


Tigsik ko ining mga plastik na dati nasa basura

Alagad ngunyan dawa saen yaon na man sinda

An kadaklan kaiba-iba ta asin mga paryentes pa

Marhay pagkaatubang pagtalikod mo raot ka na


Tigsik ko man ini bagang panahon na mainiton

Kaya an kadaklan pirming nasa pag-ekskursyon

Sa tubig dagat, salog, sapa, naglulugum-lugum

Orog na maogma kun kadakol darang kakanon


Tigsik ko kun sa buhay kaidto kita magsalingoy

Orog sa mga paagi asin diskarte kan mga Pinoy

Saro na dyan an pagtanom, pagginik nin paroy

Nakakarugado sa mga bitis ninda Nene, Nonoy


Tigsik ko man ining sibulyas asin man bawang

Na an presyo bako nang sa brilyante o bulawan

Kaya an mga luto pirmi na mahamot, masiram

Na biyong nagpapadarakula sa mga parakakan

Comments


bottom of page