top of page

TigsikTigsik ko an ibang makaurag na bangko

Kun sa account dai nang nagdidiposito

An kada bulan an pondo ipigwiwithdraw

Imbes mag- interest baga nagin blangko


Tigsik ko an kadaklan sa mga kaakian

Kun pahali na saka pa sana mapaaram

Kaya natataraka na sana an magurang

Grabe an paghadit kun saen maduman


Tigsik ko pa an iba sa mga kaakian baga

Dai na tatao kan dating gawi na pagbisa

An mga gurang pighiling na sana ninda

Pagtao nin galang dai natutukduan na


Tigsik ko ngunyan an iba sa mga lalaki

Mas matabil pa kaysa agom na babayi

An dapat iyo nang magpalda an mga ini

Kun dai na magbago siisay an makangisi


Tigsik ko tanganing dai kamo matibtiban

Sa agom nin iba dai nanggad makiaram

An sadiring agom iyo sanang bangbangan

Tibaad pigkikino na nin ibang kalalakihan


bottom of page