top of page

TigsikTigsik ko an magurang sa mga aki, makoapo

Mga kahaditan na inaagihan mas nagsasapo

Orog kun may mga kamatian nagmumundo

An ina, ama, lola, lolo, arog kaiyan an puso


Tigsik ko, mga nasasakuting bagas sa bodega

Nin negosyanting dai labot magutom an iba

Imbes na bukbukon sa mga pobre ipanao na

Tanganing an buhay ninda tibaad guminhawa


Tigsik ko an mga lugar na aranihan na talaga

Kaya an bagas magigin bastante na man daa

Siring man an mga gulay logod magbarato na

Kun dai pa kaya bakalon, magtanom na sana


Tigsik ko man an satuyang mga kapupulisan

Logod pondohon na, mga gibong kabuahan

Ta sinda an sinasarigan kan namamanwaan

Na makasurog kun nasa peligro, katibaadan


Tigsik ko an mga aki ngunyan na makahirak

Dai na eksperyensiya mga suanoy na kawat

Mga ignorante na sa mga suanoy na prutas

Arog kan biriran, makopa, kotmon, bayawas

Comments


bottom of page