top of page

TigsikTigsik ko ining manlaen-laen nang sugal

May darayaan talaga magin ligal o iligal

Kun baga sa dapog, abuhan mga lutuan

An harani sa koron na enot mauuringan


Tigsik ko kun poderoso nagkakasala daa

Dai nalalangob tulos ta may pampyansa

Kun an nagkakasala pobreng kahimanwa

Ta dai nin kwarta kaya langob tulos baga


Tigsi ko man an hustisya sa satuyang nasyon

Sa maimpluwensya an tiko pweding tanuson

kun mga pobre an tanos pwede sana tikuon

Mapreso an mayaman espesyal kun tratuhon


Tigsik ko man kun panahon na nin tig-uran

An isip kan mga tawo puro na sana pagkakan

Ta dai man makarabas o makaluwas lamang

Pundo pa an transaksyon na pagkakwartahan


Tigsik ko kun panahon na man nin tiglipot

An mag-aragom pirmi nang nakasururapot

Mga manoy nasasakitan na man tumindog

Ta biyo man na kuyumpos dangan kururod

bottom of page