top of page

TigsikTigsik ko ining pesting corona virus

Na sagkod ngunyan nagpapadagos

Santaon na dai nanggad natatapos

Ta igwang gustong ipaabot an Diyos


Tigsik ko ining kontra corona baga

Na an solusyon iyo an pagpabakuna

Tibaad logod orog na mamiligro kita

Ta an pig-iisip sana iyo an delihensya


Tigsik ko an iba sa sa tuyang pag-iriba

Na anggot sa ugali kan saiyang kapwa

Alagad an ugali niya dai sana naririsa

Kun iisipon mas grabe pa an ugali niya


Tigsik ko an ibang igwa nin problema

Maluya an pagtubod sa Kaglalang ta

An matao nin solusyon daing iba Siya

Kaya an naiisip magpakagadan na sana


Tigsik ko an iba, pirmi makulog an payo

Ta problemado pirmi sa mga kinakaipo

Algad an rason kan kadaklan na tutuo

An kaseselfon, saro sa nakakarugado

Comments


bottom of page