top of page

TigsikTigsik ko ining panahon ngunyan na abang init

Makonsumuhon sa kuryente asin man sa tubig

Pag-abot nin mga bayadan rugado na kaiiisip

An paghanap nin pambayad talagang masakit


Tigsik ko an ibang babayi ngunyan na panahon

Nagpaparapaaraki, dai palan kayang buhayon

An resulta, aborsyon o an omboy ipig-aarapon

Anggot nin mahal na Diyos saindong sasapuon


Tigsik ko an ibang gurang o senyor na ngunyan

Palibhasa muraway nang marhay an mga buhay

Pagparadutdot nin celfon dawa magkaaragahan

Pagturog kulang na, na nagpapalipot nin buhay


Tigsik ko man kun tuninong na buhay an gusto

Pondohon na an bugalak na nakakademonyo

Rarauton an sadiring buhay, an pamilya nindo

Kun padangat an buhay, magbarago na kamo


Tigsik ko an buhay sa kinaban nin mga tawo

Aanuhon man daa an pagigin sikat o pamuso

Kun sa pag-abot sa langit dai man kamo bisto

Mabibisto sana kamo kun magtubod ki Kristo

Comments


bottom of page