top of page

TigsikTigsik ko ining whooping cough na nauuso

Ining biyong nagtatanog na alang na abo

Sa salud kan mga aki na talagang delikado

Ta nakakaulakit an dara-darang mikrobyo


Tigsik ko an kaluyahan kan DepEd nanggayod

Kaya ngunyan na tig-init sige an puruluspugos

Ta mga estudyante sa mga klase ginagaranot

An modular system planong sa giraray ipautob


Tigsik ko pa man ining grabing init nin panahon

Sa pagklase kan mga estudyante makahugakon

Makulog sa payo, nakakairita talagang mainiton

Mga pamayo nin eskwelahan biyo nang riribong


Tigsik ko man an mga namamayo sa edukasyon

An dapat edukador tatao kan tutuong sitwasyon

Bakong iyo pa an tutukduan o iyo pa eedukaron

Ta sa panahon nin krisis dai aram an gigibuhon


Tigsik ko man ining panahon talaga nin tig-init

Likayan an ‘‘heat stroke,” pirmi mag-inom tubig

Magpayong, ta an saldang sa kublit abang lanit

Magtawas powder sa yukyok na dai magkaanghit

Comments


bottom of page