top of page

TigsikTigsik ko an iba sa kaakian ta sosyodad

Biktima nin pang-aabusong sekswalidad

May beses an mga magurang, makaurag

Iyo pa bugaw sa pagkaraot kan dignidad


Tigsik ko man an mga opisyal nin banwaan

Na nagmamakulog sa sa tuyang kapalibutan

Pag-andaman dapat an maabot na tig-uran

An mga surulat na kanal dapat nang rilinigan


Tigsik ko ining Pilipinas na nakakaherak na

Na nagngangana pa an problema sa droga

Sagkod na sa gobyerno ta igwang mga buaya

Dai pa mapapara an mga siring na problema


Tigsik ko an mga autoridad na abang luluya

Pag-aresto sa sarong pastor garo dai kaya

An mga nakakabagat dapat ararestuhon na

Dai dapat matakot sa mga parasurog sa bua


Tigsik ko ining mga Pilipino na nahahadit na

An tunay na katalingkasan nawawara na daa

Ta mga dayuhan, naghahadi-hadian na baga

May POGO, an ibang teritoryo ta pigsasakop pa

Commentaires


bottom of page