top of page

TigsikTigsik ko an mga tsinoy na nakakainit nin payo

Naghaha-di hadian na sa bako ninda teritoryo

Grabe, mga pang-aaping sa indang ginigiribo

Orog na sa WPS sa mga barko kan mga Pilipino


Tigsik ko man ngunyan an iba sa mga pulitiko

Garo na nagreregodon, sige nang borobaralyo

Kun saen makusog, may mehoras na partido

Ta kun dai, sa pansitan pupuruton an mga iniho


Tigsik ko an mga kaakian sa panahon ngunyan

Pahalagahan, igalang an sa indong magurang

An mga pagsakripisyo ninda dai matatawaran

Na an marhay na futuro nindo, pag-andaman


Tigsik ko man kun kita gururang na o guragod

Dapat kompleto pa pirmi an oras nin pagturog

Pagparapuyat pagcelfon likayan na nanggayod

Tanganing an buhay ta maglawig pa man logod


Tigsik ko an ibang mag-ilusyon kun kinakasal na

May beses an kaogmahan daa sa primero sana

Ta naghahaloy an pag-iribahan matabang daa

Orog kun dai nin Diyos na kaiba sa buhay ninda

Comentários


bottom of page