top of page

TigsikTigsik ko an ibang pulis na makauyit

An mga motorista na dai nin helmet

Dinadakop nin pirit kaiba an pagtikit

Alagad sinda dai nin helmet na gamit


Tigsik ko an iba sa mga nag-aasenso

Pirmi na sanang tingag an mga payo

An mga liog matagas pa sa semento

Nananalian kan hagrak an mga iniho


Tigsik ko ining mga nagtitios na tawo

Iyo pa logod baga sa kapwa matinao

Ta iyong nakakamati kan pangangaipo

An magutom, dai mati kan masentabo


Tigsik ko ining paghurup-hurop baga

Sa mga nagigiginibong mga kasalan ta

Oroaldaw na bako sana semana santa

Magbarakli para dai na nin pandemya


Tigsik ko ining panahon nin kwaresma

Mag-ayuno daa asin mag-abstenensya

Mga mag-aragom dai magdurog ngona

An iba, orog na nag-otso-otso sa kama

Comentarios


bottom of page