top of page

TigsikTigsik ko ining mga tugalsik na makauragon

Nakalaog, nakapondar na sa satong nasyon

An pananakop madali na ngapit sa panahon

An mga Pinoy, sa kangkungan na pupuruton


Tigsik ko an mga singkit na igwa nang pwesto

May poder nang magmando sa mga Pilipino

Kaya nagigibo na an mga tuyong sa demonyo

Dapat paralayason na, ilandag na sa impyerno

Tigsik ko an ibang kongresista asin senador

Orog kun an aram sana man an pagigin actor

Mga bopol sa mga ley kan sa tuyang nasyon

Dapat dai na iboto pa sa sunod na eleksyon


Tigsik ko man an tunay na kayamanan baga

Bakong an kwarta o bulawan na nasa bulsa

Kundi may puso na may malasakit sa kapwa

Dangan an kaisipan puro sa karahayan sana


Tigsik ko an mga tawong sa Diyos nagtutubod

Na sa kaluyahan ta iyo an nagtatao nin kusog

Na dai man kita matentaran sa mga pagsugot

Imbes, pag-utob sa mga tugon Niya minapusog

Comments


bottom of page