top of page

TigsikTigsik ko an mga misis na sa celfon nababangkag

Asin napapabayaan na an mga trabaho sa langag

Kaya mga pigluluto, matabang, tuprod, maaskad

Para malinga an aki, sa celfon man pigpapakawat


Tigsik ko an mga agom na lalaking makaherakon

Iyo pang nagdesponer na maka abroad an agom

Paglihis nin mga taon raot na sa indang relasyon

Naghugot, ta nagpuli si girl, sa iba nang harong


Tigsik ko man kun gusto nin tuninong na pamilya

An dapat, pirmi nang may Kristo sa buhay ninda

Asin magbasa nin Biblia tanganing igwa nin giya

Na mamuhay na may Diyos, asin man maogma


Tigsik ko man an mga aki sa panahon ta ngunyan

Padangaton asin igalang an sa indong magurang

Saro sa tugon nin Diyos na igwang kapangakuan

Halawig na buhay dangan bastanting kabuhayan


Tigsik ko ining masiram na mirindalan na linubak

Na kadaklan gibo sa kamoting kahoy o kaya batag

Kun may pighihigop na ginagang tinutong na bagas

Sa grabing bundat kan tulak, haros dai makabuhat

Comentarios


bottom of page