top of page

TigsikTigsik ko an kadaklan sa mga nag-aasenso

Imbes magpasalamat sa biyayang natamo

Minataragas an liog, dai na nakakabisto

Dai na madulukan nin paryentes na tikapo


Tigsik ko man ining panahon nin tiggutom

Maghigos na sa pagtanom nin mga kakanon

Bako sanang puro masitas na pampagayon

Kun dai ipabakal sa gutom dai makabulong


Tigsik ko pa ining mga community pantry

Na rinuruso pirmi nin mga tawong pobre

Grabe na an nagugutom sa panahon na ini

An mga sablok man inubos, minakua golpi


Tigsik ko an mga tawong padagos nagluluha

Napupungaw sa mahal sa buhay na nawara

An pagmundo oroaldaw pang nagngangana

Ta mga nakapalibot, dai tatao magpadaba


Tigsik ko an mga nabubua nang mga agom

Dai nararahay dawa pahingurag na bulong

Sa agom na nagseserbi pirmi na angguton

Raot na an alimantak, na biyo nang ribongComments


bottom of page