top of page

TigsikTigsik ko ngunyan an iba sa mga pulitiko

Sa kagustuhan na sa pwesto pa makautro

O kaya dai matukal sa haloy nang pwesto

Raot na an mga alimantak sa mga inaakto


Tigsik ko an iba na sa buhay asensado na

An paghona dai na kinakaipo pa an kapwa

Na an gabos madadara na kan mga kwarta

Kun magadan, an pirak dai sa indo maalsa


Tigsik ko an kadaklan sa mga OFW ta baga

Nagtitios nin pungaw na harayo sa pamilya

Kun dinidimalas na makakua nin among bua

Minauruli na irido asin an iba pa nakapay na


Tigsik ko an saro pang virus na kinahahaditan

Na sagkod pa man dai na talagang katapusan

Ini iyo an virus na vira-ya-dan sa bulan- bulan

Dai nin bakuna ta dai nanggad na maiibitaran


Tigsik ko man kun an sarong puon nin niyog

Na an mga rawog biyong nagbubuyugbuyog

Daog iyan kan an bunga duwa sanang buok

Daing piling oras maurag magparapayugyog

Comments


bottom of page