top of page

Tigsik
Tigsik ko ngunyan an satuyang ekonomiya

Naghihingab-hingab na, huli kan pandemya

Kun gusto ta na kabuhayan umasenso pa

Haralion na, an baradat nang mga buwaya


Tigsik ko man, mga tawo na napupungaw

Pagkawara kan padangat sigeng ngangaw

Tangani na sa mga kamunduan malingaw

Sa magayon na nakaagi, lugar, magtanaw


Tigsik ko ining maharasahas na panahon

Magpapresko, sa tubig maglugum-lugum

Pweding sa dagat, salog, busay, sa bubon

Pasalamat sa lugar na presko pagmation


Tigsik ko baga ining buhay ta sa ngunyan

Kun oras mo na, dai talaga mapupugulan

Dai nagadan sa covid yaon an ibang hilang

Na iyo na sana an nagigin ugat o padatulan


Tigsik ko, mga lalaking masakit mapaturog

Madali an solusyon taganing mapananok

Magtagaiskor, kun agod pa an makidurog

Siguradong luntok na, pwerte pa an hagok

Commenti


bottom of page