top of page

TigsikTigsik ko ining sa tuyang mga ina asin, ama

Dai nin kasagkuran, paggiya sa tuya sa tama

Mantang buruhay pa ipahiling an pagpadaba

Kun sinda mawara dai nang halaga an pagluha


Tigsik ko ngunyan an sistema nin edukasyon

Kadaklan sa estudyante dai nin konsentrasyon

Mga magurang, tugang, iyo an nagmomodule

Ta imbes sinda, sige an kawat sa Indang celfon


Tigsik ko ining mga maswertihon na gamgam

Dai man nagtatanom alagad may pigkakakan

Kun sinda dai pigpapagutom kan Kagurangnan

Tawo pa daw, na mas padangat kiisay pa man


Tigsik ko ining mga tawong bully o parasugot

Alagad kun pigsusubahan tulos na naaanggot

An isip asin an buot ninda arog kaiyan kakipot

Sa mga nabibiktima makainit na nakakapungot


Tigsik ko ining buhay gunyan na abang sakit

Alagad bihira makahiling nin babaying saradit

Nasa takyag na an mga hita, an sulot pa hithit

An pusod asin mga bilbil biyo na bagang irildit

Comments


bottom of page