top of page

TigsikTigsik ko ining pandemya sa pesting corona

Dawa siisay pweding mabiktima asin matira

Bako na sana mga senyor kundi mga aki na

Kaya doblehon an paglikay, magpangadyi pa


Tigsik ko an iba sa mga opisyal nin gobyerno

Ata labi-labi na man pagtirios kan mga tawo

Puro na sana durulak, rarautan an ginigiribo

Imbes na sa mga na lockdown, ayuda an itao


Tigsik ko man an buhay kaining mga atleta

Pigpapasipara sana kun naghahagad ayuda

Alagad kun nanggagana, honra na an dara

Sa pagtao, an mga epal nag-aaragawan na


Tigsik ko kun taano ta lapis an pansurat ta

Tangani kun napapasala pwede paraon pa

Ta kun an bolpen, mapara man may gira na

Kun napapasala, pagkoriher masakit talaga


Tigsik ko an mga lalaking madaldal, tabilan

Rapsakiro asin osmak, daog pa an sagmawan

Orog kun piday, sambay na an pig-uurulayan

Biyo bagang nag-aalimpasay sa kaogmahan

コメント


bottom of page