top of page

TigsikTigsik ko ining sarong ley na ipigtutulod na

An debursyo na tutugutan na sa nasyon ta

Para sa mag-aragom na siging durulak sana

Kun mangyari ini siisay an makahihirak baga


Tigsik ko an pamilya na mariribok na pirmi

Ta kun hugakon, matabil an lalaki o babayi

Kun may piday, sambay, parainom an lalaki

Buhay kan mga aki talagang makatorotreste


Tigsik ko an pagtubod sa sarong kasabihan

Dai nin pobre o tios na dai nin maitatabang

Mayaman ka man, igwa ka pang kaipuhanan

Kaya an pakikiiba sa kapwa dapat na adalan


Tigsik ko man an makaurag na kinaugalian

Kan naghahagad nin tabang dai pigtawanan

Magtao man igwa pang tabuga na kaibahan

Alagad nagkasiribot na pagtao kan magadan


Tigsik ko man, mahihigos na mga parauma

Na sa pag-arado, pagsurod igut-igut talaga

Pag-abot banggi dawa pagal na maarado pa

Sa maduoton na daga na kakapakit man sana

Commentaires


bottom of page