top of page

TigsikTigsik ko kun sa covid igwang nagpositibo

Sa mga paryentes, kataid o harani sa indo

Dai ipagtsismis, dai ikaati, magin makatawo

Ipagpangadyi, ta Diyos na sa indo an tatao


Tigsik ko kun dai nang pakinabang an hutok

Ta kun an isip nagbubuta-butahan asin kipot

Ginigibo an mga bagay na aram nang maraot

Kaya an Mahal na Diyos orog nang naaanggot


Tigsik ko kun dai mapugulan an luha pagbulos

Sa agyat nin buhay pakusugon, sa indong buot

Kun may magabat na problema dai magpadaog

Romdomon, na dai kita pababayaan kan Diyos


Tigsik ko ngunyan ining pesting corona virus

Dakol an bakunado na, an kaso golpi na logod

Ta dai na disiplinado, matatagas an mga hutok

Sa pakikiinuman, pakikidula dai nag-uuruntok


Tigsik ko ining sarong empliyado man daa

Naamay man kuta paglaog sa trabaho niya

Algad dai man ta matrabaho nin amayon pa

Ta masolitario o makawat sa computer sanaComentarios


bottom of page