top of page

TigsikTigsik ko ining pesting corona virus

Na sagkod ngunya dai pa natatapos

Mga kahimanwa orog pang nagtitios

Na ikinahahandal na man kan gabos


Tigsik ko an masakit sa panahon ngunyan

Na kun sa pamilya ta gwa nin nagagadan

Covid man o bako an nagigin kadahilanan

An pagtiripon, pakikidamay, pigtatakutan


Tigsik ko an buhay pulitika sa nasyon ta

An mga pulitiko kuruput-kupot na baga

Kararatan kan kalaban nagruluwasan na

Iyo an armas ninda tanganing manggana


Tigsik ko, mga nasa gobyernong makaurag

Panahon nin pandemya sige pa an durulak

Pig-iiriwalan, mga isinubi sa bulsang pirak

Kan mga may sa ugaling sa sablok nanggad


Tigsik ko an agom na lalaking nakakaanggot

Na sa agom na babayi malakasta, abang isog

Minabuot sana kun si manoy nagtutuug-tuog

Kaya man si manay habo na logod makidurog

Commenti


bottom of page