top of page

TigsikTigsik ko an mga pulitikong dai nin supog

Na sige sanang durulak na garo mga hayop

Sa pagkandidato nag-aaragawan nanggayod

Kaya naririsa na, an raraot nang mga hutok


Tigsik ko ining mga pulitikong paslo, pakrit

Dai lamang makatabang sa mga nagsasakit

Mga bungog, buta sa inagrangay nin saradit

Orog na sa panahon nin pandemya sa covid

Tigsik ko an mga gibong pagsarig sa Diyos

Ta Siya sana man an may kontol kan gabos

Kaya an problema sa pesting corona virus

Dai nin iba kundi an Diyos sana an matapos


Tigsik ko ining mga tawo na matinabang

Orog kun dai man naghahalat pagbalusan

An mga siring na gibo dai panghinayangan

Sarong paagi ini, pagserbi sa Kagurangnan


Tigsik ko an mga ugali na dapat nang baguhon

Magagayon na kagamitan dapat na garamiton

Dai na ipagtagama sa mga espesyal na okasyon

Ta espesyal an mabuhay ngunyan na panahon

Kommentarer


bottom of page