top of page

TigsikTigsik ko ining naglalawig na pandemya

Sistema nin edukasyon apektado talaga

Mga magurang iyong nagmomodyul baga

Ta hugak magbasa an ibang mga eskwela


Tigsik ko an kadaklan sa mga tawo ngunyan

Bako sanang kwarta o bulawan an kaipuhan

Nganing makahawas sa pagtios na inaagihan

Kundi paurugon an pagsarig sa Kagurangnan


Tigsik ko man ining mga tawong makabaldi

Na nag-uurog pa an mararaot na pag-uugali

Mag-isip-isip nang magbago asin magbakli

Tanganing ining pesting corona virus mahali


Tigsik ko ining nagdadangadang na eleksyon

Ralamudaan sa mga kandidato napapanahon

Mga kakundian pigpupuunan nang karalkalon

Istilo nin pagbanwit sa botante na makauragon


Tigsik ko an mga agom na babaying gurang na

Dai na nin serbi dawa bubuan pa nin grasa, lana

Kaya dai na pwede ki agom makikawat nin dama

Ta dawa ano an gibuhon dai na talaga magana

コメント


bottom of page