top of page

TigsikTigsik ko ining kadaklan sa mga kandidato

Nungkang manao sa mga isinubing pondo

Dawa an mga kahimanwa biyo nang tikapo

Daog sana kan mga vloggers na pilantropo


Tigsik ko an mga kandidatong nakakapongot

Sa karampanyahan mga pasagin nanggayod

Sagin man ngaya nagkakakan nin nakakamot

Ano man daa an gusto ninda kaining ipasabot


Tigsik ko an mga kandidatong ngana gumastos

Mga botante pirang taon nang bayad na gabos

Kun manggana sinda, siyempre mabawi tulos

Kaya an mga nagtitios orog nanggad magtitios


Tigsik ko an mga lalaking makaurag nanggad

Orog na kun nakakainom asin ta nalalasngag

Ay ta garo na bagang sagmawan an ngurapak

An agom na nagdadangog iyo an makahihirak


Tigsik ko ining mga tawong igwa nin pagtubod

Na an Diyos iyo an makapangyarihan sa gabos

Kaya sa pagmata pagkaaga o bago magkaturog

Magpangadyi, magpasalamat nin udok sa buot

Comments


bottom of page