top of page

TigsikTigsik ko baga an kadaklan sa mga pulitiko

Mga promesa dai pa nautob kan mga iniho

Mahali na lamang naman sinda sa pwesto

Orog an paghirahay kan mga tulay tinampo


Tigsik ko an mga pulitikong sigeng durulak

Mababata na isyu iyo paboritong idaraklag

An mga namamanuaan iyo an makahihirak

Ta an mga gawing natatangad makauurag


Tigsik ko ining dating malinig na mga salog

Kaidto pwerte an paglaba, asin pagparigos

Alagad ngunyan mabata an tubig, malibog

Mga ati nin hayop, tawo dyan ipighuhulog


Tigsik ko ining buhay ta digdi sa kinaban

Halipot na sana kaya dapat pahalagahan

Pagkamuot bakong anggot an magdanay

Tanganing maglawig an sa tuyang buhay


Tigsik ko an mga babaying tsimosa, atumira

Imbes na magin ilaw nin harong sana sinda

Pati an pagigin ‘‘street light” dara na ninda

Kaya an kinaaabtan, diringkilan, iriwal baga

Комментарии


bottom of page