top of page

TigsikTigsik ko ining nakalihis nang taon na 2020

Dakol an mga pangyayaring makatorotreste

Pandemya, mga kalamidad na talagang grabe

Kriminalidad, mga kararatan na nakakapeste

Ngunyan na 2021 logod mag-abot an swerte


Tigsik ko an mga tawong raot talaga an hutok

Na kun Bagong Taon kaipo daa na magparibok

Aram nang bawal dai mapugulan magpaputok

Kun gusto nin rebok kuta na nagparaturutot

O kaya kaldero o kaserola iyong pigpurukpok


Tigsik ko man an iba sa mga kapulisan baga

Apwera pa kan pagkakaigwa ninda nin kerida

Daing pakimano kun manggadan nin kapwa

Abusado, maiisog palibhasa may badil sinda

Siguradong karma, maabot saindang pamilya


Tigsik ko an hitsura kan satuyang mga banketa

Bisperas kan Bagong Taon paranu panuon talaga

Nin mga paratinda asin mga autong nakaparada

An mga tawo sa tinampo nagraralakaw na sana

Dai nang social distancing, an covid mangana pa


Tigsik ko an iba sa mga lalaking nakakaanggot

Na dai nanggad mapugulan pa an pagpaputok

Pakalihis kan bagong taon may tulak nagbutog

Dawa nagkakapira man pig-utob an pagturutot

Dahil sa pagturutot may mga pamilyang naraot

Comments


bottom of page