top of page

TigsikTigsik ko an buhay ngunyan kan mga tawo

Dai ipagkumpara sa iba anuman an estado

Siring sa aldaw asin sa bulan an mga iniho

An pagsirang may talaan na oras asin punto


Tigsik ko ining mga realidad asin ta tutuo

Dai gabos paryentes, dawa magkaapilyedo

An kadaklan kadugo na dai pa nakakabisto

Orog kun mayaman pirming tingag an payo


Tigsik ko kun an kapwa, sa imo nakakulog

Dai mag-isip o magporbar pa na magbalos

Pabayaan mo na an magbalos iyo an Diyos

Sigurado, na an epekto, orog na makulog


Tigsik ko tanganing an buhay matuninong

Lingawan na, mga nakalihis nang panahon

An pirming romdomon an walat na leksiyon

Gamiton pag-atubang sa maabot na panahon


Tigsik ko an mga babaying igwa nang agom

Kun binabakunahan, dai na takot sa dagom

Ta tuod na sa dagom na orog pang dakulaon

Na haros pa sana aldaw banggi ipig-iiniksyon

Comments


bottom of page