top of page

TigsikTigsik ko kun an sarong tawo pagal na

Dai magsurender, maghabo basta sana

An kaipuhan magpahingalo sana ngona

Tanganing an kusog, baskog maibwelta


Tigsik ko an saindong padangat na agom

Dapat man talaga sindang pakamahalon

Ta dawa pa an kinaban paburubalintukon

Iyong madamay saindo ngapit sa panahon


Tigsik ko an buhay ta sa kinaban na iniho

Dai na tanto kun an satuyang pag-asenso

Haluy na panahon makamtan o atrasado

Basta sa kapwa dai makaraot, makaapekto


Tigsik ko ining sarong klase nin hilang baga

Na sagkod ngunyan masakit bolongon talaga

Ining kanser sa sosyodad, orog na sa pulitika

Ilagpos, ilabay, dai nanggad mabobolong pa


Tigsik ko kun igwa nin magayon na busay

Na pigdadayo ta kun an tubig marayrahay

Dawa pa sa pagtukad biyong nagkikiay-kiay

Naglilikay mananggad ta kun mapadarusay

Comments


bottom of page