top of page

TigsikTigsik ko an mga lalaking makaurag

Gusto sana pirming magparalablab

Alagad habo na magbutas nin hagrak

Ta dai nasusupog magparapakihagad


Tigsik ko an mga lalaking paralaklak

Pirming burat sa bako niyang pirak

Sa pulutan iyo pa maurag humaklab

Garo pang maurag kun nalalasngag


Tigsik ko an mga kalamidad, pandemic

Sa namamanuaan iyo an nagpapasakit

An kadaklan puro na takot asin paghadit

Kaya kadakol na an nararaot an pag-isip


Tigsik ko, mga paratubod sa sabi-sabi

Ta dai nin tultol na pag-iisip sa sadiri

Dai pigroromdom kun siisay an pyirde

Dahili sa tsismis an buhay naduduhagi


Tigsik ko an igwang gibong daing data

Orog kun apektadong gayo an kapwa

Sa mga ginagawi dai nakokonsensiya

Ta mala ngani si satanas an nagdidikta

Comments


bottom of page