top of page

TigsikTigsik ko ining sarong banwaan o munisipyo

Na may nagkalayo, mga harong asin edipisyo

Alagad an fire truck hubas, dai nin tubig kuno

Nag-aarab-adab na pag-abot kan mga bumbero


Tigsik ko ini bagang abang sakit nang panahon

Kaya rampante na naman an mga panghahabon

Alagad an mga biktima takot, nagigin putikon

Dai man daa dawa nadakop na kan kagharong


Tigsik ko ining buhay ngunyan na masakiton

Kaya an kadaklan nawawaran nang paglaom

Alagad bako iyan an dapat na pagparaisipon

Ta tibaad sa aga igwa nin grasya na paabuton


Tigsik ko tanganing an buhay magin maogma

Haleon an pagkaara o an pagkauri sa kapwa

Dai pagpadanayon an ugaling may sa ugama

Napopongot, anggot sa pag-asenso kan iba


Tigsik ko an mga senyor na o mga guragod

Kadakol na pirmi an namamati, makukulog

An mga kasukasuan biyo nang nagraragot

Dai na makahamil ta pati halunan nakikipot

Comments


bottom of page