top of page

TigsikTigsik ko an mga tawo na pribado daa sana

Mga alamagon na sekreto dai nababarang pa

Kun habong makalkal pati an likaw kan bituka

Dai nanggad magsawsaw sa buhay nin pulitika


Tigsik ko an mga kandidatong raot na an hutok

Na garo baga dai manggagana kun dai manraot

Ta labo-labo na an daraklagan nin mababangog

Alagad sa sadiring parong an paghona mahamot


Tigsik ko man an pagtios ngunyan na panahon

Ta sige na an marahal kan gabos na barakalon

Dai na magparahinugak sa pagtanom kakanon

Tangani masigurong dai nanggad magugutom


Tigsik ko an presyo ngunyan kaining gasolina

Sige an rereklamo ta haros dai na daa makaya

Alagad sa mahal na bugalak pirmi may tagama

Igwa pambakal raraon alagad sa bagas nganga


Tigsik ko nanggad an mga ugaling makauyam

Kan naghihilang pa sana habo na magtabang

Magtao man may kaibahan pirming yamyam

Nagkakasiribot magtao kun saka nagagadan

Kommentare


bottom of page