top of page

TigsikTigsik ko an ibang babaying makaurag

Na maurag na sa lablaban nin bugalak

Orog kun may droga pang ibinubugtak

Nakakalihis sa patuloy kun nababangag

Kaya nawawaran na sinda nin dignidad


Tigsik ko man an ibang lalaking manyak

Sagin bading alagad ta satanas nanggad

Ta nagtiwala kaya, igwa bagang armas

Na an ugali garo sa rimuranon na halas

Mahurok nanggad kun igwa nin bungag


Tigsik ko man an iba sa mga auturidad

Pag –imbistigar sa mga kaso dai patas

Kun may inaapilan pirmi may cover-up

Paano pa magtitiwala sa inda nanggad

Kun minamakis-makis, mga kriminalidad


Tigsik ko an kadaklan sa mga magurang

Na an mawot sa mga aki puro karahayan

Pero dai sa gabos na oras nababantayan

Mga ginigibo kan sa Indang mga kaakian

IpagsaDiyos na sana sa Indang kaligtasan


Tigsik ko ining panahon na malipot-lipot

Mag-aragom, gusto pirmi nakasusurapot

Kun gururang na, minsan nakakapongot

Ta kun si manoy dai na man makatindog

Dawa ano pa an pirit biyo nang kururod

コメント


bottom of page