top of page

TigsikTigsik ko ngunyan an kadaklan sa pulitiko

Na manlaen-laen an mga ginigibong istilo

Tangani makabanwit nin boto sa mga tawo

Dawa sa paagi nin bagas, groceries, sentabo


Tigsik ko ining mga tawong nagtitios talaga

Kun pagmasdan makatorotreste man sinda

Nagpipirila kun saen may makukuang kwarta

Sa harong nin mga kandidato nagsasaramba


Tigsik ko man an mga botanting tuso man daa

Sige sana pangkua nin ibinabariwas na kwarta

Kun baga, an kwarta ngaya ibugtak ta sa bulsa

Si gustong kandidato iyo an isurat ta sa balota


Tigsik ko an pagtataram sa sa tuyang kapwa

Likayan an nakakakulog, buot o dai nin data

Pwede pa patawadon kun may mga nasabi na

An epektong raot buot masakit malingawan pa


Tigsik ko an babaying nababalo nanggayod

Ta dai nakakatios na dai nin katakod-takod

Kun magtirios an mga butalnak anong labot

Basta an sa iyang gatol iyo an gusto masunod

Comments


bottom of page