top of page

TigsikTigsik ko ining mga tawo na siging rilibot

Kun siisay daa an bobotohan iyong hapot

Taano daw kaya ta sige nindang pakilabot

Nakikiaram kaya mga botante napopongot


Tigsik ko an mga kahimanwa ta nanggad

Kun igwa man sana sa sadiri tang natad

Mag-ano pa sa harayo, bako tang syudad

Kaya an mga botante mag-isip-isip dapat


Tigsik ko man ining harani nang pirilian

Madali na man, banggi nin karamangan

An may pinakahalangkaw an bobotohan

Kwalipikado man kun nganga paano iyan


Tigsik ko an kadaklan nguyan na panahon

Nin huli sa pandemya nakanuod leksyon

Importante palan na igwa nin pananom

Ta sa panahon nin krisis dai magugutom


Tigsik ko, mga manlaen-laen na panlahid

Tanganing kutis nin mga babayi mapalinig

Kaya an kadaklan namumula na an kublit

Garo na unit nin orig na bagong karidkid

Commentaires


bottom of page