top of page

TigsikTigsik ko an mga nagtitios, pirming tikapo

Na siging saramba sa harong nin pulitiko

Nag-aadimuhan kan ipigtataong sentabo

Anong labot kun sa pakisusuan madismayo


Tigsik ko man ining mga trapong pulitiko

Na sige man an pambariwas nin sentabo

Kun manggana saka bawion, mga ginasto

Madaog man eh di nganga na sana kamo


Tigsik ko an mga botanting raot an payo

Na sige an pakiiwal sa kakontra partido

Kairiwal an mga paryentes, amiga, amigo

Dai man ngani bisto kan mga kandidato


Tigsik ko man an kadaklan sa pulitiko

Badat na habo pang humali sa pwesto

Sa panghabas dai pa nakapahinggusto

Orog sa gabos, paano an mga negosyo


Tigsik ko, mga pulitikong hona mo tunay

Kun nasa entablado, mabuot na marhay

Alagad may agom, may sambay may piday

Ta may poder, yaman, grabe an alimpasay

Comments


bottom of page