top of page

TigsikTigsik ko an mga aki ngunyan na panahon

Harabo na magtrabaho masakit na suguon

Ta iyo na sanang kapot laptop, tablet, celfon

Dawa bako man, nagmomodule iyong rason

Nakalilibre sa mga trabaho ninda sa harong


Tigsik ko an nagmomodule na kadaklan

Dai man naiintindihan an pigsisimbagan

Orog sa hababang grado papanuhon man

An pagbasa dai pa ngani man nanunudan

Si mga tutor baga iyo an nahihinggustuhan


Tigsik ko ining nakakarindi na pagkamuot

Kun pagparaisipon nakakaraot nin hutok

Kadakol sana kan balakid na minaarabot

Na nagdudulot nin mga kakulugan sa buot

Kaya an iba nakakaisip na sana maghugot


Tigsik ko an mga tawong sobra mag-imon

Kaya kun minaluwas sa harong an agom

Binibilang ngona an mga buhok na kurong

Ta kun naiinaan yaon na an purungpusong

Kun rugrug na palan ano pa an bibilangon


Tigsik ko an pag-imon, tanda nin pagkamuot

Alagad kun sobra man talagang nakakaraot

An pag-iribahan nin mag-aragom minasakrot

Kaya iriwal asin karadugan na pirmi an dulot

Sagkod sa pagsuruwayan na logod minaabot

Comments


bottom of page