top of page

TigsikTigsik ko an kadaklan sa mga eskwelahan

Na sa mga klasrum kadakol nin kakulangan

Dai na nindo ipagpapasan sa mga magurang

Ta an DepEd igwa nin mga badyet para dyan


Tigsik ko an mga tawong parapakidiskusyon

Dai nanggad makidiskusyon sa mga putikon

Ta dai nindo iyan dadaugon asin gaganahon

An mga kaputikan kaiyan iyo sana tutubudon


Tigsik ko ining bao-o na batudon magdalagan

Pero nakakaabot man giraray sa padudumanan

Siring sa tawo sa tamang panahon nakakamtan

An mga gusto, daog pa an marikas kun minsan


Tigsik ko an mga tawo na nakokontento na

Kun ano an mga bagay na igwa na man sinda

Dai nagpaparamangay kan dai man ninda kaya

Ta sa simpling buhay sana, sinda mga maogma


Tigsik ko ining sarong komentaristang pusikit

Na nakaeksperyensya asin nag-agi nin pasakit

Ta pigkulugan nin tulak, nag- ubra, nag-igit-igit

Kaya an sa iyang lobot, lugad, mapula, malanit


Comments


bottom of page