top of page

TigsikTigsik ko ining may kapalpakan na ahensya

Kaining gobyerno ta na nagtatao nin ayuda

Dai napagplanuhan an marhay na sistema

Kaya nagruso, nagroborobo, mga tawo sa pila


Tigsik ko an mga tawong an pagtitios grabe

Kaya kun may ayuda an pag-ogma labi-labi

Orog kun sa karahayan nin mga estudyante

Magpila pa maghapon o abuton pang banggi


Tigsik ko an iba sa mga opisyal nin gobyerno

Orog an mga yaon sa senado asin kongreso

Nagpupuon na naman, iriwal kan mga iniho

Kaya dismayado an mga nagtao nin mandato


Tigsik ko man an iba sa mga switik na pulitiko

Na dai lamang makatabang sa mga natitikapo

Si mga promesa na “pagseserbihan ko kamo ”

Daog kan mga vloggers na an tabang todo-todo


Tigsik ko kun igwa ka nin agom na maimon

Kun minahali an babaying agom sa harong

Haros pa sana bilangon an buhok na kurong

Ta kun naiinaan biyong nagpoporong-posong

Comments


bottom of page