top of page

TigsikTigsik ko ngunian an sa tuyang mga mata

Sa hoben na edad igwa nang diperensya

Nin huli kan celfon na pirming kapot sana

Dawa pati an pag-ihi nalilingawan na baga


Tigsik ko man an mga igwa nin depresyon

An mga ginagawi abang sakit na intindihon

Kaya kun dai pa maagapan nin mga bolong

Sigurado pagkaturik, pagkakapay aabuton


Tigsik ko ngunian ining madali makagadan

Ini iyo an mga aki na labi na kasumbikalan

Na kun makataram sa sadiring magurang

Talagang nakakarungkab man nin daghan


Tigsik ko an saro sa dapat na pagbasulan

Ini bako an mga nagiginibo tang kasalan

Kundi an mga marhay nang naginibuhan

Sa mga tawong dai dapat na matabangan


Tigsik ko man ini bagang gulay na langka

Na an bangut an-it, kasag dangan maguta

Kun an pandulsi pa galyangon na sangkaka

Pagkatapos magkakan tulos na tinutungka

Commentaires


bottom of page