top of page

TigsikTigsik ko an mga babayihan ngunian baga

Kun banggi na, dai na magparayaba-yaba

Dawa an katuyuhan magbanal, pagsamba

Ta si satanas pirmi nang nakababagat sana


Tigsik ko man an may mga ugaling sa dyablo

Na sa mararaot na gibo, dai nang pakimano

Kaya kun mapaduman na sinda sa impyerno

Abang init, kaya magtinda na sana nin yelo


Tigsik ko an mga babaying magatol, kiragon

Na dai nakokontento sa saro sanang agom

Yaon pa an agom sa iba na nagpapadugkol

Ta an kirag, gatol kan igi-igi, dai makontrol


Tigsik ko ngunian ining mga kahimanwa ta

Sa mararaot na gibo maglikay na kuta kita

Ta si satanas “nagkatawang tao ” na talaga

Kaya an mga kriminalidad naglalangkaba na


Tigsik ko ining panira na ginutaang ogob

Na an pakagiris mahimpis, hinalian pisog

Kun an pakaguta liputok, kasag an bangot

Sa sobrang nagom, an ganot tabog-tabog

bottom of page