top of page

TigsikTigsik ko an ibang unibersidad digdi sa Naga

Kun may okasyon, ibang tinampo pinapasara

Nauuyam, mga pasahirong magabat an dara

Nariribong, kun an paradahan haen na baga


Tigsik ko an ibang makahihirak na mga preso

Na ginigibong berdugo, tirador kan mga amo

Orog na kun habang buhay nang sentensyado

Sa mga panggagadan dai na lamang pakimano


Tigsik ko man an iba sa mga among tugalsik

Na sa mga suruguon na Pinoy nagpapasakit

Sobra sa trabaho, alagad an sweldo kakadikit

Ata kakadiit na, pirang bulan pa daang iniipit


Tigsik ko kun may mahal kitang nagagadan

Dai mahona-hona ang grabing kamunduan

Haros pa sana, basulon ta an Kagurangnan

Dakol an mas maraot, bako iyong ginagadan


Tigsik ko an mga magurang na an mga gawi

Mga salang gibo natatangad pa kan mga aki

Sinusurog pa nanggad ata sala na an inuugali

Sa mga siring, may panahon pa para magbakli

Comments


bottom of page