top of page

UkraineHadit na marhay an kinaban ngonyan sa mga nangyayari sa Europa partikularmente sa Ukraine asin Rusya.


Tanyog an gabos na nasyones kan kinaban ta garo baga dai masaway an pagsakop kan Rusya sa kataid na nasyon na Ukraine.


Enot na epketo kan makangirhat na pangyayari sa parteng idto kan Europa iyo an biglang paglangkaw kan presyo kan petrolyo bako lang sa Pilipinas kundi sa bilog na kinaban.


Dai man daa apektado an bastanteng suplay nin gasolina, krudo asin iba pang produkto nin petrolyo kundi pigpupugol sana an produksyon kaini kan mga nasyones na pighahalian kan petrolyo huli ngani sa presenteng kariribukan.


Aram ta baga na pagkulang an suplay alagad grabe an pangangaipo minalumpat an presyo kan arin man na produkto.


Apektado kaini an presyo kan gabos na barakalon orog na an pagkakan asin gabos na produktong nababakal sa mga tindahan asin merkado ta huli sa halangkaw na presyo kan petrolyo halangkaw man an gastos sa transportasyon o pagdara kan mga produkto hali sa paraguibo pasiring sa merkado.


Bako lang ini sa Pilipinas kundi sa bilog na mundo, bako lang sa Asya kundi sa Amerika, Europa, Aprika asin iba pang continente kan kinaban.


Dakulang kariribukan ini, bangkarote an ekonomiya kan kinaban.Gurutom an gabos.


Kun kita maarang sa Mahal na Diyos mangadie kita na dai man lugod magroro an giyera entre kan duwang nasyones na dating sakop kan Union of Soviet Socialist Republics (USSR). Na bako lang makaka-apektar sa pan aro-aldaw na pagkabuhay kan gabos na tao kun dai magkasaraway an ambos lados tibaad maggaramitan na nin armas nuclear.


Aram ta na an Rusya, pigsusurog kan Tsina, sa balyong lado an Ukraine pigsusurog man daa kan Amerika, European Union, kabali an Francia asin Gran Britania asin kan Northern Atlantic Treaty Organization (NATO). An Australia asin Hapon surog man sa Ukraine.


Alagad dai makahiro an NATO asin mga kakampi kaini ta an Ukraine bako man nindang miyembro. Dai ipapahunod kan Rusya an Ukraine sa mga kalaban na nasyones na ini ta matitilok man sinda asin maiipit na pati an pagtransportar kan saindang mayor na produkto na iyo an petrolyo na tibaad mabangkarote man an saindang eknomiya.


Sabi kan gobyerno Pilipino, sa iriwal na ini an Pilipinas neutral sana o mayong kinakampihan. Pero maabot an punto na mapili kita kun kiisay na lado makiki-apil. Ta sabi ngani kaiyan an pinaka-mainit na kamugtakan nin sarong tao o nasyon an maguin neutral kun igwa nin ralaban.


Minsan ngani an parasaway iyo lugod an tinatamaan, an nalulugudan o an nagagadan. Kun mapangadie kita bako para sa Ukraine sana asin para sa mga namamanwaan duman kundi para sa superpower na Rusya na pasabungan man lugod na dai magamit armas nuclear sa giyerang ini.


Ta sa giyera nuclear tunaw kita gabos. Magunaw an mundo.


Ipangadie ta man na an parasolsol (Marisol) asin an mga para-tsismis (Marites) espesyalmente an western media magpurupondo sa pagpainit kan talinga ni Vlademir Putin kan Rusya asin ni Volodymyr Zelenskyy kan Ukraine pati si Presidente Joe Biden kan Amerika mismo na magturukaw asin gamiton an diplomasya tanganing maibalik tulos an pagkakairintindihan asin permanenteng katuninongan.

Comments


bottom of page