top of page

VIVA LA VIRGEN!Tigsik ko an Naga ngonian

Nasasarigan, nalalaoman

Nangangataman, Maogmang Lugar

May kauswagan, katuninongan

NAGA NA! Kita mag-iribahan!


Tigsik ko an Puso kan Kabikolan

Pirming nakahuyom sa kinaban

Buhay na buhay, pano nin kauswagan

Madya na sa Naga an Maogmang Lugar!


Tigsik ko man ining Kabikolan

Lugar na sakuyang namundagan

Tagob nin istorya, kagayonan

Nasa puso, sakong namomotan!


Tigsik ko an Salog kan Naga

Dalan ni Ina, Virgen de Peñafrancia

Pano nin ogma, tagob nin istorya

Viva! Patrona kan Bicolandia!


Tigsik ko an Virgen de Peñafrancia

Mahal na Patrona kan Bicolandia

Kami saimong inampon, rinanga

O Maria, Mahal ming Ina, VIVA!


Tigsik ko an Ina kan Kabikolan

Ngonian an saimong kaaldawan

Kami pano nin ogma, nagrorokyaw

Viva la Virgen! Samong namomotan!


Comments


bottom of page